De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord van Rutte IV voor HR

Categorieën: Blog

blog_image:article_openhr_164076775661cc210c59556.jpg:end_blog_image

(BRON: Securex Nederland)

We hebben er lang op moeten wachten, 209 dagen om precies te zijn. Maar het Coalitieakkoord is er. De VVD, D66, CDA en CU gaan de samenwerking met elkaar aan. Het akkoord heeft de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Met het coalitieakkoord wil het nieuwe kabinet grote thema’s aanpakken: klimaatverandering, de stikstofcrisis, de woningnood en de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroten van de kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van bestaanszekerheid door een gelijkere arbeidsmarkt te creëren en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart doormiddel van onderwijs, innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Grote hervormingen
In het coalitieakkoord wordt geconstateerd dat de kloof op de arbeidsmarkt is toegenomen en het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat 28% van de bevolking financieel kwetsbaar is. Daarom wil het nieuwe kabinet grote hervormingen doorvoeren. Het doel is om bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te versterken en de lasten te verlagen.

Werken en werkgeverschap moet aantrekkelijk blijven. Zodat ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.

 • Er wordt tussen 2021 en 2025 €500 miljoen per jaar geïnvesteerd in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden.
 • €300 miljoen per jaar wordt geïnvesteerd in lastenverlichting van het mkb door loondoorbetaling bij ziekte.
 • Het kabinet wil de verschillen tussen vast en flex verkleinen. Te veel mensen zijn volgens het coalitieakkoord afhankelijk van tijdelijke contracten. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Belasting, inkomen en toeslagen

 • Het kabinet geeft aan dat er de ambitie is om het ingewikkelde toeslagenstelsel af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen.
 • In het coalitieakkoord staat omschreven dat er ook de ambitie is om het belastingstelsel te hervormen en vereenvoudigen.
 • Het kabinet wil werken lonender maken en de armoedeval verkleinen. Er wordt een minimumloon ingevoerd op basis van de 36-urige werkweek. Het minimumloon wordt stapsgewijs 7,5% verhoogd en de koppeling met de uitkering wordt in stand gehouden om het bestaansminimum te verstevigen.
 • Ook wordt de huurtoeslag vereenvoudigd en hervormd. De maximale huurgrens wordt afgeschaft. Er wordt overgestapt naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.
 • De coalitie gaat door met de uitvoering van het pensioenakkoord.
 • Er komt een lastenverlichting van 3 miljard euro, voornamelijk voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen. De gemiddelde koopkracht moet voor alle groepen vooruit gaan.

Helderheid voor zelfstandigen

 • Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Deze verzekering wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door beter handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap.

Werkgelegenheid stimuleren

 • Het kabinet wil de komende jaren samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen naar werk begeleiden.
 • De arbeidsmarktinfrastructuur om de overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk te stimuleren wordt uitgebreid. Een onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bij scholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen.
 • Er komt permanente scholing via leerrechten. In overleg met sociale partners wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van werk naar werk route nader uitgewerkt.
 • Het kabinet is ook van plan om bijverdiengrenzen in de Participatiewet te verruimen. Samen met gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd naar werk. Daarbij wordt de kostendelersnorm aangepast. Inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar tellen niet langer mee als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

Ziekte, zorg en re-integratie

 • Bij ziekte is de inzet voornamelijk gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Daarnaast worden er maatregelen genomen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren.

Zorg, emancipatie en het bestrijden van discriminatie

 • Het kabinet maakt het aantrekkelijker voor ouders om zorg en werk te combineren, doordat in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhoogd wordt voor werkende ouders.
 • Ook wil het kabinet werken aan gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, door het uitbreiden van het betaald ouderschapsverlof tot 70%, het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en door het beter controleren op loonverschillen.
 • Daarnaast zijn er plannen om arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities stimuleren.
 • Er wordt opgetreden tegen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme met boetes en een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders, uitzendbureaus en vastgoedbemiddelaars.
 • De overheid gaat aan de slag met de mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.

Stages en een leven lang leren

 • Er wordt een pact gesloten tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt. Stagediscriminatie moet zo uitgebannen worden.
 • De overheid wil de ROC’s versterken als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren en ook nieuwkomers – op basis van de nieuwe inburgeringswet – vanaf dag één leren en integreren.

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Publicatie datum
29 - 12 - 2021
Deel dit artikel
HRbaan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close